THL Nyheter

Hela 400 000 finländare upplever sig ha fått för få läkartjänster i förhållande till sina behov, 80 000 upplever sig ha fått för lite socialarbetartjänster

16 procent av de vuxna som har behövt läkartjänster uppger att de har fått för lite tjänster i förhållande till sina behov. Detta motsvarar cirka 400 000 personer. Enligt THL:s FinSote-undersökning förekommer skillnader i resultaten mellan landskapen: andelen som inte har fått tillräckligt med läkartjänster är störst i Kajanaland och Norra Karelen, minst i Södra Österbotten och Egentliga Tavastland. När det gäller tjänster som tillhandahålls av socialarbetare anser cirka 46 procent eller cirka 80 000 personer att de har fått för lite tjänster i förhållande till sina behov. Störst andel personer som har fått för lite tjänster finns i Kajanaland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten, minst i Södra Österbotten och Egentliga Tavastland. Mari Kiviniemi 2018-06-08T12:33:00Z

THL söker generaldirektör

Den nya generaldirektören tillsätts för en tid på fem år fr.o.m. 1.1.2019. Ansökningstiden löper ut 1.6.2018. Riikka Rossi 2018-05-14T11:34:00Z

Utlysningen av anslag för hälsofrämjande är öppen

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande är 14.5-15.6.2018. År 2019 går anslaget för hälsofrämjande särskilt till projekt som stöder verksamhet som främjar hälsa och välfärd i kommunerna och de framtida landskapen samt till verkställandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen när det gäller kommunernas och de framtida landskapens uppgift att främja välfärd och hälsa. Piritta Rautavuori 2018-05-13T03:50:00Z

Nästan var fjärde rökare skulle begränsa tillgången på tobak

Så mycket som 60 procent av den vuxna befolkningen i Finland anser att antalet platser där tobak säljs borde minskas ytterligare – 23 procent av de vuxna som röker dagligen och 72 procent av dem som inte röker är av den här åsikten. Elina Suontama 2018-04-26T06:14:00Z

Preliminär information om fokusområdena 2019 för dem som ansöker om anslag för hälsofrämjande

De innehållsmässiga fokusområdena för anslaget för hälsofrämjande 2019 är att 1. Utveckla kommunernas och de framtida landskapens välfärdsledning: utveckla lednings- och samarbetspraxisen för verksamhetsmodeller mellan vilka det finns en kontaktyta, i synnerhet vad gäller motion, kost, främjande av den mentala hälsan, förebyggande missbruksarbete och förebyggande av olyckor. 2. Utveckla kommunernas verksamhetsmodeller för förebyggande av drogmissbruk bland unga samt utveckla modeller för förebyggande av användningen av tobaks- och nikotinprodukter och öka antalet personer som slutar använda dessa bland de befolknings- och specialgrupper där användningen fortfarande är vanlig. 3. Utveckla metoder och styrmedel som utnyttjar samhällelig marknadsföring i syfte att stärka levnadsvanor som främjar välfärden, hälsan och den mentala hälsan i synnerhet bland de befolknings- och specialgrupper som inte nås i tillräcklig utsträckning med de nuvarande metoderna. 4. Förebygga och minska övervikt bland barn och unga med hjälp av kost och fysisk aktivitet: genom att stödja ibruktagandet av kostrekommendationer inom småbarnspedagogiken samt genom att ge barn och unga bättre möjligheter till motion och hobbyer oberoende av välståndet i hemmet. Mari Kiviniemi 2018-04-25T12:22:00Z

Barnagan har inte försvunnit från Finland

Barn agas fortfarande både psykiskt och fysiskt i Finland. Var fjärde elev i 8–9 årskursen som deltog i THL:s enkät Hälsa i skolan 2017 uppgav att de utsatts för psykiskt våld av föräldrarna, såsom tigande, utskällning, kastande av saker eller hot om slag eller om stryk. Fysiskt våld av föräldrar mot barn är mer sällsynt, men inte helt ovanligt. Fem procent av de elever i 4–5 årskursen som svarade på enkäten uppgav att de blivit slagna, omruskade, knuffade, luggade eller sparkade av en förälder. Det betyder 1–2 barn per årskurs. I Det nationella programmet för främjande av barns och ungas trygghet som THL koordinerar har nya mål och åtgärder för 2018−2025 publicerats. Utöver förebyggande av olycksfall och självmord fokuserar man nu också på att minska agan i uppfostringssyfte. Mari Kiviniemi 2018-04-12T05:13:00Z

Sidor