THL Nyheter

Vuxnas kost är långt från den rekommenderade

Man äter för lite grönsaker, frukt och bär, men för mycket rött och processat kött. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors kost blir allt större. Johanna Leinonen 2019-01-11T11:31:00Z

En tredjedel av personalen inom äldreomsorgen arbetar i hemvården – klienterna är i sämre skick än tidigare

Var tredje anställd inom äldreomsorgen arbetar i hemvården. Hela personalen består av 45 000 anställda och av dem arbetar 35 procent i hemvården och resten i dygnetruntvården. Under observationsveckan i maj 2018 var klienterna ungefär 93 000 till antalet. Av dem får 57 procent hemvård och 43 procent får dygnetruntvård. Antalet klienter som får hemvård har vuxit med sextusen på fyra år. Inom äldreomsorgen är personaldimensioneringens minimikrav 0,5 vårdare per klient. Detta krav följs i 95 procent av enheterna med dygnetruntvård. Mari Kiviniemi 2018-12-13T13:34:00Z

Vi behöver uttömmande information om kvaliteten på patienternas vård - THL utvecklar en modell för nationella kvalitetsregister

Hur hög är kvaliteten på den vård en diabetiker får på olika håll i Finland? Och hur vårdas en person som fått en hjärtattack på olika sjukhus och hur påverkar det dödligheten? THL startade ett projekt i februari 2018, vars syfte är att klargöra hur man kan utveckla nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården i Finland. Projektet pågår till slutet av 2019. Piritta Rautavuori 2018-12-03T13:01:00Z

Mässlingsfall i Österbotten – ett flertal exponerade

I Larsmo kommun i Österbotten har en mässlingssmitta konstaterats hos ett barn i förskoleåldern. Barnet har varit på utlandsresa med familjen och exponerades troligen där för mässling. Terhi Seppälä 2018-11-30T08:42:00Z

Endast ett fåtal äldre får hemvård av privata företag

Kommunerna producerar fortfarande i hög grad hemvården för äldre själva, även om antalet klienter inom hemvården har ökat avsevärt. Andelen hemvård i Finland som produceras av den privata sektorn har sakta ökat från 10 procent till 12 procent sedan 2014. Samtidigt har antalet klienter som får hemvård dagligen ökat med över 6 000 personer. THL:s undersökning Situationen inom äldreomsorgen utredde dem som ordnar hemvård och dygnetruntvård för äldre i Finland. Mari Kiviniemi 2018-11-26T08:56:00Z

Antibiotikaresistenta bakterier förorsakar allt fler allvarliga infektioner – i Finland är situationen ännu relativt bra

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) uppskattar att ungefär 33 000 människor dör årligen i Europa på grund av infektioner som orsakats av antibiotikaresistenta bakterier. Antalet är nästan 2,5 gånger större än år 2007. Den sjukdomsbörda som antibiotikaresistensen orsakar är redan nästan lika stor som den sammanlagda sjukdomsbördan orsakad av influensa, tuberkulos och HIV. Laura Pentikäinen 2018-11-14T14:27:00Z

Antalet klienter inom hemvården ökar allt snabbare – hänger kvaliteten med?

Antalet klienter inom hemvården ökar snabbare än förut. Enligt enkäten Situationen inom äldreomsorgen 2018 har antalet klienter per dag inom hemvården ökat med 4 000 klienter. Tillväxttakten har fördubblats sedan den förra uppföljningen. Under uppföljningsveckan i maj 2018 hade hemvården i genomsnitt 51 700 klienter per dag. Hemvården har fått ett stort personaltillskott. För två år sedan hade antalet anställda inom hemvården sjunkit, men nu har personalen utökats med över 1 700 tjänster. Mari Kiviniemi 2018-10-11T03:32:00Z

Sidor